ETO (extra lehký topný olej)

Všeobecná charakteristika
Extra lehký topný olej je složitou směsí uhlovodíků vroucí v rozmezí cca 180 až 370 °C s obsahem polycyklických aromatických uhlovodíků do 11 % m/m. Pro zlepšení užitných vlastností může obsahovat vhodná aditiva – přísady na úpravu nízkoteplotních vlastností (depresanty), vodivostní přísady, mazivostní přísady, inhibitory koroze, detergenty aj. v koncentracích řádově do 0,1 % (m/m). Extra lehký topný olej obsahuje barviva a značkovací látky v souladu s platnou legislativou.

 Základní kvalitativní parametry
Podle zákona č. 356/2003 Sb. (67/548/EHS) je tento výrobek klasifikován jako nebezpečná chemická látka.

Základní bezpečnostní údaje
Extra lehký topný olej je hořlavou kapalinou s bodem vzplanutí nad 55 °C. Její páry tvoří se vzduchem výbušnou směs. Produkt může akumulovat statickou elektřinu.

Xn; R 40-65-66; S (2)-36/37-61-62

Dopravní značení při transportu
RID/ADR: 3/31c; UN: 1202; Kemler: 30

Vybrané kvalitativní parametry ETO

ETO_Certifikát SGS_TERMINAL OIL