Ostatní

  • ETO       – extra lehký topný olej
  • MEŘO   – methylester řepkového oleje

ETO – Extra lehký topný olej Označovaný též v závislosti na výrobci jako TOEL, ELTO, TOLEX, nebo dříve také jako topná nafta, je středněvroucí směs uhlovodíků vroucí převážně v rozmezí 150 až 370 °C získávaná z ropy mísením z primárních i sekundárních odsířených ropných frakcí. ETO je vzhledem ke svému nízkému obsahu síry určen pro použití jako topné médium a podléhá zákonné povinnosti o barvení a značkování podle části páté zákona 353/2003 Sb a opatření s tím souvisejících.

Extra lehký topný olej je nevýbušné palivo, svým chemickým složením a výrobním procesem podobné motorové naftě. Vyznačuje se především vysokou výhřevností a možností dlouhého skladování bez vlivu na kvalitu. V souladu s §4, odst. 6 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 357/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší, v platném znění, nesmí maximální obsah síry od 1. ledna 2008 překročit 0,1 % hmotnostních.

Odběratelé extra lehkého topného oleje mohou po registraci na příslušném Celním úřadě zažádat o vrácení spotřební daně, která je zahrnuta v celkové ceně této komodity.

Methylester řepkového oleje (zkratka MEŘO, nebo FAME z anglického Fatty acid methyl ester) je látka, která se vyrábí esterifikací. Během této reakce se mísí surový řepkový olej společně s metanolem za přítomnosti alkalických hydroxidů jako katalyzátorů, která probíhá buď za běžné, nebo i zvýšené teploty (v závislosti na zvolené technologii). Získaný MEŘO se izoluje od vedlejšího produktu surového glycerínu a následně čistí. MEŘO se používá jako významné biopalivo do vznětových motorů, kde nahrazuje tradiční fosilní palivo naftu.

MEŘO je čistá nažloutlá kapalina bez mechanických nečistot a viditelné vody, je neomezeně mísitelná s motorovou naftou. Je netoxická, neobsahuje těžké kovy ani žádné škodlivé látky, které by škodily zdraví, je agresivní vůči běžným nátěrům a pryžím. Ve srovnání s motorovou naftou dochází při spalování MEŘO k významnému snížení emisí nespálených uhlovodíků, částic a na nich navázaných polycyklických aromatických uhlovodíků.