Automobilový benzín BA 95N

Všeobecná charakteristika
Bezolovnaté automobilové benzíny jsou směsi uhlovodíků vroucí v rozmezí 30 až 215°C získané z ropy destilací a dalšími zušlechťujícími technologickými postupy. Bezolovnaté palivo může obsahovat přísady zvyšující užitné vlastnosti jako např. kyslíkaté složky, detergentní, antidetonační, antioxidační aj. přísady.

Základní kvalitativní parametry 
ČSN EN 228

Základní bezpečnostní údaje
Bezolovnaté benzíny jsou hořlavou kapalinou I. třídy nebezpečnosti s bodem vzplanutí pod 0°C.
*Zákon č. 238/91 Sb., Směrnice MZ ČR, Železniční přepravní řád, ČSN 65 0201, ČSN 65 6060 a další.
    
F+, T; R 12-45-48/20/21/22-65; S 2-43-45-53-61-62

Dopravní značení při transportu
RID/ADR: 3/3b; UN: 1203; Kemler: 33

Vybrané kvalitativní parametry BA 95N